Synoptix – Spaceship

 

FREE DOWNLOAD!
Director/Cinematographer/Editor: Luba Rigolbosh

Assistant director: Yaroslav Vorotilov, Elena Shulga

Gaffer: Arseny Kleymenov

Locaition: Lynch Club

Starring:
Arseny Kleymenov
Mila Delirium
Olga Ilina
Jenya Korovkin
Vera Ivanova
Natalia Levochkina
Marina Rikel
Anastasia Tkachenko
Dima Khusnutdinov
Margo Nagumanova
Alena Horkova
Lyaisan Baibulova
Katerina Karaush
Alexandr Utrobin
Anastasia Zaitseva
Maxim Dolinin
Anna Drozd
Valentina Sizonenko
Katerina Mor
Evgenyi Ruzhnikov
Klim Orloff
Ksenya Tsitsorina